Friday, May 28, 2010

လိုခ်င္ရင္...ရေအာင္ခ်ဴေလာ့ ၊ သင္၏အခြင့္အေရး သင္လက္မေႏွးေစလို


လူဆိုတဲ့ Human အမ်ိဳး..
အသားအေရာင္ ၀ါခ်င္၀ါ
ျဖဴခ်င္ျဖဴ ..မဲခ်င္မဲ..
လူဟာ လူပါဘဲ။

မ်က္လံုးဘဲ ျပာျပာ
စိမ္းစိမ္း မဲမဲ ညိုညို..
ဆံပင္အေရာင္ ၀ါ နီ ညိဳနက္..
ေကြးေကာက္ ေျဖာင့္တို..
ပိုးသား..အေၾကသား
ဘယ္လိုအေနဘဲျဖစ္ျဖစ္

ေတာင္တန္းေန ေျမျပန္ ့သား
သမုဒၵရာ က်ြန္းဖြားမ်ား
ေရခဲျပင္ထဲဘဲ ေန ေန..
သဲကႏၱာရထဲဘဲ ေန ေန..
ေတာင္တန္းေပၚဘဲ ေန ေန
ပိန္းဥဘဲ စားစား ေကာက္ႏွံဘဲ ၀ါး ၀ါး
ေျပာင္းအာလူးဘဲ စားစား. ထမင္းဘဲစားစား
ရွည္ျမင့္ ၀တို ပုေသး..
ပံုသ႑ာန္အေသြး ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္..
အားလံုးဟာ လူသားသာလ်ွင္ ျဖစ္တယ္။

ေမြးရာပါ လူ ့အခြင့္အေရး အားလံုးအတူတူ
လူသားခ်င္း..ၾကင္နာ
စာနာ ေထာက္ထား ေလးစား ကူညီၾက..
လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း
(Universal Declaration of Human Rights) က
သင့္နဲ့အတူရွိတယ္။
သင္တို ့အခြင့္အေရး သင္တို ့ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။

အပိုဒ္ (၁) - လူတိုင္းသည္ ေမြးဖြား လာကတည္းက တန္းတူညီမႈရွိသည္။
အပိုဒ္ (၂) - မည္သူ ့ကိုမွ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ျခင္းမရွိေစရ။
အပိုဒ္ (၃) - လူတိုင္း အသက္ရွင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္ရွိသည္။
အပိုဒ္ (၄) - မည္သူ့ ့ကို့မွ ကၽြန္အျဖစ္ေစခိုင္းျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပဳရ။
အပိုဒ္ (၅) - မည္သူ ့ကိုမွ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ၊ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံျခင္း အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။
အပိုဒ္ (၆) - တရားဥပေဒေရွ ့ေမွာက္တြင္ လူတိုင္းအား လူသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံပို္င္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၇) - တရားဥပေဒေရွ ့တြင္ တန္းတူညီခြင့္၊
အပိုဒ္ (၈) - မိမိပိုင္အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရပါက ဥပေဒအကူအညီ ရယူခြင့္္၊
အပိုဒ္ (၉) - မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းအား ကာကြယ္မႈ ရရွိခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၀) - လူအမ်ားၾကားနာၿပီး တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈရရွိခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၁) - ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမရွိမခ်င္း ထိုသူသည္ အျပစ္မရွိဟူ၍ သတ္မွတ္ခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၂) - ပုဂၢလိက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားအား ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊
အပိုဒ္ (၁၃) - လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၄) - မတရားအျပစ္ေပးခံရမည္ဆိုပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၅) - ႏို္င္ငံသား ျဖစ္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၆) - အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မိမိဆႏၵျဖင့္ လက္ထပ္ အိမ္ယာ ထူေထာင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၇) - ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၈) - လြြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၁၉) - လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပ ေျပာဆိုခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၀) - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြဲ ့စည္းထားေသာအဖြဲ ့မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ စုေဝးခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၁) - အစိုးရတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊
အပုိဒ္ (၂၂) - လူမႈဖူလံုေရး ခံစားခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၃) - အလုပ္လုပ္ခြင့္၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားဝင္ေရာက္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၄) - အပန္းေျဖအနားယူခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၅) - လံုေလာက္ေသာ လူမႈအဆင့္အတန္း ခံစားခြင့္ႏွင့္ ေဆးကုသခံပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၆) - ပညာ သင္ၾကားပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၇) - ယဥ္ေက်းမႈဘဝတြင္ ပါဝင္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတီထြင္မႈ အက်ဳိးကို မိမိိခံစားပိုင္ခြင့္၊
အပိုဒ္ (၂၈) - ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရန္တာဝန္၊
အပိုဒ္ (၂၉) - အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊
အပိုဒ္ (၃၀) - မည္သူမွ ဤအခြင့္အေရးမ်ားကို မခ်ဳိးေဖာက္ရန္တာဝန္၊

အခ်က္္္ ၃၀ ေသာ ဤလူ ့အခြင့္အေရး
သင္သည္သာ လူသားျဖစ္ပါေစ..
သင္ ပိုင္ဆိုင္ရမည္။
သင္ အခြင့္အေရး ကို
သင္ ရယူရန္ ၾကိဳးစားရန္မွာ..
သင္၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္
သင္ညံ့ရင္…သင္အရွံဳးေပးရမည္။
သင္မရလွွ်င္…သင့္ဘ၀ဆံုးသည္။


ရေအာင္ တိုက္ၾက..
လူသား အားမာန္ဇြဲ ျပၾက..
သင္သည္သာ မဟာလူသား..
အခြင့္အလမ္းပိုင္ဆိုင္သူ..လူသား..
တူညီျပစို ့ ရုန္းၾကစို ့။

မသဒၶါ ( ၅။၂၇။၂၀၁၀)

Human Rights ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကေသာ…ရွိသည္ကို မသိရေစေအာင္…ကန္ ့လန္ကာ အေမွာင္ခ်ထားေသာ လူမဆန္ေသာ အာဏာရွင္လူသား မ်ားေၾကာင့္ မ်က္ကန္းျဖစ္ေနရေသာ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ားသို ့..အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ႏွိဳးေဆာ္ပါသည္။

ယမန္ေန ့ေဟာင္းသည္..သမိုင္းအျဖစ္ အတိတ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့ျပီး.မနက္ျဖန္သည္ ဘာျဖစ္မည္.သိရန္ ခက္ခဲေသာ ပေဟဠိတပုဒ္သာ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္..ယေန ့အခ်ိန္ရွိစဥ္ ရုန္းကန္ေဖာက္ထြက္ၾကရန္မွာ မိမိတို ့၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းလိုက္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးစရာ လိုအပ္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္မွ လြဲ၍ မည္သည့္စာခ်ဳပ္၊ မည္သည့္ ဥပေဒကမွ မလႊမ္းမိုးႏိုင္။ ( ျမန္မာျပည္က အဘတို ့သာ မက ေျမာက္ကိုရီးယား က ငပြဘဲ ျဖစ္ေစ…အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ မေၾကာက္ၾကပါနွင့္..ဒီေန ့ၾကိဳးစားလ်ွင္ မနက္ျဖန္ကို သင္ပိုင္ဆိုင္သည္။ )

Yatana.co.cc မွ အခ်က္အလက္မ်ားရယူထားပါသည္။

Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3
Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11
1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13
1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including their own, and to return to their country.

Article 14
1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15
1. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16
1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17
1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20
1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
2. No one may be compelled to belong to an association.

Article 21
1. Everyone has the right to take part in the government of their country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to public service in their country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23
1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25
1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26
1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27
1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.


Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.


Article 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a declaration adopted by the United Nations General Assembly on December 10, 1948 at the Palais de Chaillot in Paris. The Declaration has been translated into at least 375 languages and dialects, making it the most widely translated document in the world[1]. The Declaration arose directly from the experience of the Second World War and represents the first global expression of rights to which all human beings are entitled. It consists of 30 articles which have been elaborated in subsequent international treaties, regional human rights instruments, national constitutions and laws. The International Bill of Human Rights consists of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and its two Optional Protocols. In 1966 the General Assembly adopted the two detailed Covenants, which complete the International Bill of Human Rights.
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights

အျပည့္အစံုသို ့

Monday, May 17, 2010

စိမ္ေခၚၾကမယ္...ကိုယ္ထူကိုယ္ထ

ယေန ့.တကယ္ေရပန္းစား..
နအဖသံုးႏွံဳး ေဝါဟာရစကား
ၾကားဖူးတယ္္ မဟုတ္လား…
“ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး..
ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ..”


ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူႀကိဳေက်ာင္း
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..ေစ်း
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..ပညာေရး

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေစတနာ၀န္ထမ္း
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ခင္းကတၱရာလမ္း
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ နာေရးအသင္း
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အမွိဳက္ရွင္း

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မီးသတ္ တဲ့့
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..မုန္တိုင္းေဘးကူ
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..အေလာင္းေကာက္ၾကသူ

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ က်န္းမာေရး.
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..ေဆးေပး
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..စာၾကည့္တိုက္
ကုိယ္ထူကိုယ္ထ မီးကင္းလိုက္

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..လမ္းတံတား
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..အေဆာက္အဦးမ်ား.
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ျမဴနီစပယ္.
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ..အိမ္သာေဆာက္ရတယ္။

ဒို ့ေျမက ထြက္ေသာ ၀င္ေငြ..
သစ္ေတာထြက္ က်ြန္းသစ္၀င္ေငြ..
ေျမေပၚေအာက္ သယံဇာတ..ေရာင္းခ်သမွ်..
ေက်ာက္တြင္းလည္းကုန္. ျမစ္လည္းကုန္
ေရနံလည္းျပဳန္း ေတာလည္း တုံး
ေက်ာင္းမ်ားေလလံ မီးရထားေလလံ
ဆိပ္ကမ္းမ်ားေလလံ ပန္းျခံမ်ားေလလံ
ရွိသမွ် ေလလံ..ခိုးစရာ ရွိသမ်ွ ၾကံ
ျပည္သူ ကဘဲ ေက်ာမြဲခံ
ဖြတ္သထက္ ညစ္..လူမဆန္
ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဆံုး ဓါးျမသာ ဇိမ္ခံပစၥည္းသံုး.
ဘိုးဘြားရဲ့ အေမြ..ျပည္သူကမပိုင္ေခ်။

ဒို ့ေပးေနရေသာ အခြန္..
ဘယ္သို ့ေရာက္..ဘယ္သို ့ေပါက္..
သမင္ ထြက္ရင္..တမင္တကာ
အကာရံမဲ့ ေဖာက္ထားတာ..
မင္းၾကီးေစာင့္ေသာ စည္းရိုးတာ

''မည္သူမဆို ကူညီသည္ ျဖစ္ေစ၊
မည္သူမဆို မကူညီသည္ျဖစ္ေစ
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္ဘဝအေျခအေန
ကိုယ္ အားကုိယ္ကုိးမွသာ
ကိုယ္သာ သခင္ျဖစ္ မေလ ''
တဲ့
လုလင္ငယ္ေသြး ဆိုေသာ သီခ်င္း
သခင္ ျဖစ္ခ်င္..က်ြန္မခံၾကနဲ ့.
ဒူးမေထာက္ လက္မေျမွာက္
ေခါင္းငံု ့မခံၾကနဲ ့
တရားယူခ်င္္..အားကူထူခ်.
ကိုယ္ထူမွ ကိုယ္ထရမယ္။

ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ..
ဘာမဆို လုပ္ၾကရတမ္း ဆိုွ
စစ္အစိုးရမလိုု..နအဖ မလို..
စစ္သား တျပားသားမွ မလို
ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘြိဳင္းေကာက္
သခင္ျဖစ္လိုသူ..ရဲစိတ္ေပါက္
ေဖာက္ထြက္မွ ရမယ္..
မေၾကာက္တတ္မွ ရမယ္

ဒီတခါ လည္း..ေခတ္စားေ၀ါဟာရ
ဖြဲ ့စည္းၾက..ဒို ျ့ပည္သူ ့ အစိုးရ ..
လုပ္ၾကရေအာင္..
ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ..

မသဒၶါ (5/17/2010)

အျပည့္အစံုသို ့

Sunday, May 16, 2010

ရူးခ်င္ေယာင္ ေဆာင္မေနနဲ ့..


နိုူင္ငံေတာ္၏ အၾကီးအကဲ.
ဂုဏ္သေရရွိ..လူၾကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ား..
က်ေနာ္တို ့သည္..ေျမနဲ့ လုပ္စား..
လယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္ရွိ..ဆန္စပါး..
စားေသာက္ ကုန္စည္..
က်ေနာ္တို ့ စိုက္ပ်ိဳးကုန္ျဖင့္ျဖည့္ပါသည္။

က်ေနာ္တို ့သည္.. ခႏၵာကိုယ္ခြန္အားရင္း
မပ်င္းေသာ ကာယ အလုပ္သမားမ်ားပါ။
စက္မွဳထုတ္ကုန္။ လူသံုးကုန္.
ပို ့ေဆာင္ဆက္သြယ္.လုပ္ငန္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း..
အလုပ္ၾကမ္းမွန္သမ်ွ ေထာက္ပို ့ၾကရသူ။

က်ေနာ္တို ့သည္.. ပညာကူ..
ဦးေႏွာက္နဲ ့သံုးသူ
ျပည္သူ၀န္ထမ္း ဥာဏ အလုပ္သမားမ်ားပါ။
ပညာေရး က်န္းမာေရး..၀န္ေဆာင္ေရး..
ေငြေၾကးဘဏ္. ရံုးလုပ္ငန္းအ၀၀
မေလ်ွာ့ေသာ လံု ့လရွိၾကသူေတြပါ။

က်ေနာ္တို ့သည္.. လက္နက္ကိုင္
လံုျခံဳေရး..ကာကြယ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားပါ။
နိုင္ငံေတာ္ ေျမပံုမေပ်ာက္ဖို ့
ေဘးအႏၱရာယ္မေရာက္ဖို ့
ကာကြယ္တဲ့ ၀န္ထမ္း..အမိန္ ့နာခံသူ
ရဲ စစ္သား လံုထိန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို ့သည္.. ဥပေဒ၏ ဘက္ေတာ္သား.
တရားဥပေဒ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ။
လက္နက္ဂုတ္၀ဲ..ေသမွာလည္းေၾကာက္.
မွန္တာလည္း ေျဖာင့္ခ်င္..
လက္တလံုးၾကား ဥပေဒ ပုဒ္မ.ေတြၾကား
ငိုစားရယ္စား ၾကိဳးတန္းေလ်ွာက္ရသူမ်ား။

ဘာအလုပ္ဘဲလုပ္လုပ္..
ဘာအရည္အခ်င္းဘဲရွိရွိ.
ျပည္သူ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား..
က်ရာတာ၀န္ အျပည့္အ၀..
ကူညီသူမ်ားျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တို ့၏ ရထိုက္ေသာ ၀င္ေငြ.
ထိုက္သင့္တာရရင္ေတာ္ေလာက္ျပီ။
က်ေနာ္တို ့၏ ေပးရမဲ့အခြန္..
၀တၱရားေက်ျပြန္သူမ်ားပါ.

ဘယ္ေလာက္ဘဲဖိဖိ..
လူသားတို ့၏ လိုအပ္ခ်က္..
လွဳပ္ရွားေနေသာ အစာအိမ္ရွ္ိသည္။
ခုန္လႊားေနေသာ.နွလံုးသားရွိသည္။
စီးဆင္းေနေသာ ေသြးမ်ားရွိသည္။
ပူေႏြးေသာ ေသြးသားမ်ားရွိသည္။
ေရ အစိုဓါတ္ ၆၀% ပါေသာ ခႏၶာကိုယ္ရိွွသည္။

တမင္းဆီဆမ္း..ေရႊလင္ဘန္းကို မလို
သမီးေတာ္အား စိန္စီရန္ မလို
ေငြကို မလို..
ေရႊကို မလို ..
ေရကိို လိုသည္။

လူၾကီးမင္း..ပီပီသသ
အကယ္၍သာ သင္သည္ မင္းေကာင္း
ဘုန္းတန္ခိုး လွ်မ္းလွ်မ္းထ..
လက္ညိွဳးညႊန္ရာ..ေရျဖစ္တယ္ဆိုခဲ့ရင္….
ေပးလွဲ့ပါ ေမတၱာေရ..
ျဖန္းခဲ့ပါ ေစတနာေရ..
တမနက္မွ မေသာက္..
အသက္ေပ်ာက္ရမဲ့ေရ..
ျပည္သူလိုတာ ေသာက္သံုးေရ

ဂူတြင္းေအာင္း..နအဖ..
ေနျပည္ေတာ္က..မင္းၾတားဆိုတဲ့.အဘ..
ျပည္သူကို တကယ္ခ်စ္တယ္ဆို..လက္ေတြ ့ျပ။

မသဒၶါ (၅။ ၁၅။ ၂၀၁၀)
ကိုယ္ေသာက္ဖို ့ရွိရံု..ကံုလံုျပည့္စံုတယ္ထင္..
သူမ်ားအတြက္ လံုး၀ မပူတတ္သူ
လူမဟုတ္ေသာ သူမ်ားအတြက္..

အျပည့္အစံုသို ့

Wednesday, May 5, 2010

အေျဖမရွိေသာ ပုစၦာဆိုသည္မရွိ..ၾကိဳးစားစိတ္ရွိ အေျဖရွိတယ္.

ေလာကရဲ့နိယာမ..
အဓမၼ.. ဓမၼ.. မွန္တာက နိူင္တယ္ဆိုေပမဲ့..
ဒီေဖာ္ျမဴလာ..ပုစၦာတိုင္းမွာအေျဖ မမွန္ဘူး..
ဒီလိုေျဖရခက္ ပုစၦာ ဘယ္လိုအေျဖညွိရမလည္း


မွန္ကန္ျခင္းသာ..လိမ္ညာမုသားကိုအနိုင္..
လူေကာင္းေတြ..ေျဖသိမ့္ေနလည္း..
လာမယ္..ၾကာမယ္..တခါတေလ..
ဘယ္အခြင့္ကမွ..မသာျပန္ဖူး..
ဒါ ဘယ္သူညံ့တာလည္း

ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့ စစ္..အခုထိ ရန္ျဖစ္ဆဲ..
ေမတၱာ တရားရဲ့ ပရိတ္သံ ဓမၼ..
ယမ္းေငြ ့ေအာက္မွ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ..
ေသာကကင္းတဲ့ မ်က္ႏွာမ်ား..
ေလာဘအတြင္းမွာေပ်ာက္ေနခဲ့..
ေတာရဲ့တရားသာ ၾကီးစိုးေန..
ဘယ္သူ ့မွာ အျပစ္ရွိသလည္း

လက္နက္ရွိသူ..အနိုင္ဘဲလား.
ေဟာက္စားသူသာ နိုင္ဖဲလား..
ေမာဟၾကီးသူသာ…ၾကမ္းတမ္းဆဲ..
ေလာဘရမက္မဲ..ရွံဳးသူကို ယစ္ပူေဇာ္ဆဲ…
ေသြးနဲ့ေရးသမ်ွ သမိုင္း..
မွန္ေသာ္လည္းရာဇ၀င္ရိုင္းတယ္..
ငါးပ်ံဘဲ ေရအေပၚ..ဗံုလံုက..ေရေအာက္…

သည္းခံျခင္းတရားက ေက်ာက္တံုးလိုဖိ..
နာၾကင္ျခင္းတရားအသိ..လြတ္ရာလမ္းနတၱိ..
ဆူးၾကားထဲက ဗူးသီးေတြ..
လွဳပ္ေလ ဆူးေလ..
ၾကာေလ..နာေလဘဲ..
လြတ္ေျမာက္လမ္းက ဒီေလာက္ေတာင္ေ၀းေနတုန္လား.
ဒီလိုဘဲ ျငိမ္ခံ..အနာဂတ္ကို ဆက္ေရးၾကမလား..

လူစြမ္းေကာင္းေတြရဲ့ လည္ပင္းမ်ား
ၾကိဳးတန္းမွာ ဒန္းစီးဆဲ
လူယုတ္မာေတြ ကေတာ့
ေဘာင္းဘီ ခ်ြတ္ပြဲ..
မတရားတာ ငံု ့ခံေနသမွ်..
ဒူးေထာက္ ၾကိတ္မွိတ္..
ပါးစပ္ေပါက္ေတြ ေလသင္ဓုန္းျဖတ္ေနသ၍
ဒို ့တေတြ..
ဘယ္ေတာ့ မွ လြတ္လပ္ၾကမယ္မဟုတ္ဖူး..

ဗိုက္ၾကီးသည္ ကေလးမ်က္ႏွာ ျမင္ခ်င္..
မိမိ ကိုယ္တိုင္ သာအားထုတ္ညွစ္..
၀မ္းဆြဲသည္ ကို အျပစ္မတင္ပါလွင့္..
တိုက္ပြဲေခၚ ဆႏၵျပ
ကိုယ့္နဳိင္ငံကို ကိုယ္ခ်စ္ၾကရင္..

မသဒၶါ (၅။၅။၂၀၁၀)

အျပည့္အစံုသို ့

Monday, May 3, 2010

ရင္ကြဲနာက်ခဲ့တဲ့ ည


အိမ္ေခါင္မိုးေပၚက်တဲ့ ျပင္းထန္မိုးေရစက္..
ေလအလာမွာ ယိမ္းေနတဲ့ အုန္းလက္…
ညက အိမ္မက္ဆိုးေတြ မက္တယ္…
က်မေလ..
မုတ္သုန္ညေရာက္တိုင္း အအိပ္ ေပ်ာက္ခဲ့ရသူ

ေပ ၂၀ေက်ာ္ အျမင့္ နံရံလွိဳင္းလံုး
အဆက္မျပတ္ရြာတဲ့ မုတ္သုန္မိုးခ်ဳန္း
က်ိဳးေနတဲ့ သစ္ပင္ေတြ..
၀ါးလံုးထိုးစီးေနတဲ့ ဆင္းေရ..
ေပါေလာေျမာေနတဲ့ က်ြဲႏြား.လူသား.
အမွိဳက္ျပြမ္း.၀ါးသစ္ အိမ္တိုင္လံုးမ်ား.
ပင္လယ္ ဒီေရပြါး..ဆြဲစားတဲ့အခါ..
ျမစ္ကမ္းစပ္က ရြာကေလးတရြာရဲ့ အလွ
မိုးေရထဲမွာ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တယ္..
ရြာသားမ်ားရဲ့ မိသားစုဘ၀..
ေန ့ျမင္ျပီး..ညေပ်ာက္သြားတယ္။
ပင္လယ္ေပ်ာ္ေတြ. အေလာင္းက်ခဲ့တာ
သူတို ့ခ်စ္ေသာ..ပင္လယ္မွာ

အေဖ အေမ အဘ အမ..
က်ီးျပိဳသံေတြ က်ေနတဲ့ ည..
မိုးေရတက္ေရ..တေဖြးေဖြး..
လွိဳင္းေခါင္း ျဖဴေစြးေစြး.
ေျမသားေတာင္ေရးေရး မျမင္ရ..
ရြာလံုးက်ြတ္ ခ၀ါက်တဲ့ ဘ၀..

"ၾကီးေတာ္ေရ ကယ္ပါ..ကယ္ပါ.."
ေရလွိဳင္းအလယ္က ကေလးမေလး..
မ်က္လံုး၀ိုင္းကေလး အငယ္သား..
ပါးစပ္အေဟာင္းသား ေၾကာက္လန္ ့တၾကား..
အိ္မ္မက္ထဲမွာ.. အာေစးမိ..က်မ
သူ ့ကို..ကယ္ဖို ့ၾကိဳးစားရင္း
လက္ကမ္းေပးတာ မမွီ.့တမွီ.
ဖမ္းမမိလြတ္ ေရမွာေျမာ
ဒီတညလည္း...ရင္ထုမနာ လန္ ့နိုးခဲ့ျပန္ျပီ..

လန္ ့အနိုး သတိတရ..
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္နွစ္ကေပါ့..
ဧျပီ ၃၀ ။ ၂၀၀၈၊
မသဒၶါ ရဲ့ CBox မွာ
"ကယ္ၾကပါအံုး" အမည္ရသူက..
ေစတနာ ေမတၱာမ်ားစြာနဲ ့..သတင္းေပး
"တနာရီ မိုင္တရာေက်ာ္
Nargis လို႔ေခၚတဲ႔မုန္တိုင္း
ရန္ကုန္တိုင္းကို ျဖတ္မယ္..
အပ်က္အစီး အထိအခိုက္မ်ားမယ္
အားလံုးကိုအေၾကာင္းၾကားေပးၾကပါ
မသဒၶါ ကိုအားကိုးပါတယ္.."

ျပာျပာသလဲ..သြားၾကည့္တဲ့အခါ..
တိမ္တိုက္အျပည့္ဖံုး..
ေသမင္းတမာန္..မုန္တိုင္းလံုးၾကီးေလ..
က်မ ေမြးရပ္ေျမကို..ခ်ာခ်ာလည္..
တေျဖးေျဖး..ခ်ည္းကပ္ေနတယ္…

မသဒၶါ တတ္နိုင္သမွ် နီးစပ္ရာ..
ဘေလာ့မ်ားမွာ သတင္းေပးခဲ့ပါရဲ့
ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း သူငယ္ခ်င္း..
ဖံုး မခ်တမ္း ဆက္ခဲ့ပါရဲ့..

တာ၀န္ေက်တယ္..မေက်တယ္..
အျပစ္တင္ရင္လည္း ခံရဖြယ္..
မသဒၶါ ဆိုတဲ့ သာမာန္ကဗ်ာေရးသူဟာ
မိုးေလ၀သ သတင္းဌာန၀န္ထမ္း မဟုတ္ရပါ။.
နိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲလို အကုန္သိ."ဦးတပ္ပါ့".
လိုအပ္တာမ်ား မွာၾကားတတ္သူ မဟုတ္ရပါ။.
မိုးေလ၀သ မွန္မွန္ေဟာ..
ေတာက္တဲ့ ကိုလူေပါ ဦးထြန္းလြင္ လည္းမဟုတ္ပါ။
MRTV 1,2,3,4..ျမန္မာ့အသံမွ
သတင္းဖတ္သူလည္း မဟုတ္ရပါ..
ျမန္မာ့ အလင္းေၾကးမုံ..အာဖ်ံရၽႊီး..
မီဒီယာသမားၾကီး လည္း မဟုတ္ရပါ.
RFA, VOA, SBS, BBC, DVB
အစီအစဥ္ေၾကညာသူလည္း မဟုတ္တဲ့အခါ..
အာဇာနည္ နဲ ့ ကိုမိုးသီး..
လူလာ အဖတ္မ်ားတဲ့ ဘေလာ့ေတြေပၚ..
ေမတၱာနဲ့ နိဗၺါန္ေဆာ္ခဲ့ေပမဲ့
ၾကားသမွ် သတင္းတင္ေပးခဲ့ေပမဲ့..
ဧရာ၀တီ အစြန္အဖ်ား ဆားခ်က္တဲ့ရြာသား
မီးမရွိ..ကြန္ျပဴတာ မသိ..
အင္တာနက္မသိ..မသဒၶါ ကို မသိ..
မိုးအခါ မိုးရြာ..လယ္စိုက္ရန္
ဖားအံုအင္ေအာ္..ရိုက္ရန္သာသိတဲ့ လယ္သမား
ၾကီးပါေပ့ မုန္တိုင္းလာတာ..
မသိခဲ့ ရွာပါ။

သတင္းဌာနမ်ားကလည္း ေမွာင္ခ်ထားတဲ့အခါ..
လံုျခံုျပီ..ထင္ျပီး အိပ္တဲ့ တဲမိုးအိမ္ထဲ
ပုရြက္ဆိတ္အံု..ေရေလာင္းခံသလို..
ကယ္ပါယူပါ.တစာစာ..
ေရမွာေမ်ာ..ပင္လယ္၀မွာ လူေသေကာင္ေပါေလာ..
ခန္ ့မွန္းေျခ ေသသူဦးေရ ၁၄၀,၀၀၀
ဘုရား ဘုရား..ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ.
ႏွလံုးသားတစံု..ဖ်တ္ကနဲ ကြဲေၾကသြားခဲ့..
နိူင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ..
ဂရုဏာ အေရၾကဲ..လုပ္ရက္တယ္..
ေရႊဘဘ တို ့ ရဲ့ အစိတ္သား အေျခခံဥပေဒ..
နအဖ မေသဖို ့ဘဲ ဒီအတၱ
လူသိန္းေက်ာ္အေလာင္းနဲ့ လဲ ..ငါမလဲဖို ့သာအေရၾကီးတယ္..
ရွင္ရက္ေသေနခဲ့ ႏွလံုးသားမဲ့သူ..
ဘဘ ရယ္..ရွင္…လူမဟုတ္ဘူး..

အခုဆို..ႏွစ္ႏွစ္ရွိျပီေပါ့..
အခုထိေတာ့ အိမ္မက္ဆိုး မက္ေနဆဲ..
ဘဘ ေရ..ေပ်ာ္ေအာင္ အိပ္ပါေလ..
အလွည့္္က်တဲ့အခါ..ျပန္ေပးဆပ္ေပါ့..
ေသငယ္ေဇာ..ေခြးနက္ၾကီးလိုက္တဲ့ အခိုက္..
ဖ၀ါးတင္ပါးက် သင္သာ ေျပးလိုက္ေပေတာ့။

မသဒၶါ (၅။၂။၂၀၁၀)

မုန္တိုင္းတြင္း ေသဆံုးသြားေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားအား ျပဳခဲ့သမွ် ကုသိုလ္တို ့အားအမွ် ေပးေ၀ပါသည္။
မသဒၶါ အေနျဖင့္..မုန္တိုင္းသတင္းကို သိျပီး ေပးရန္ အခ်ိန္မီ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း..အားလံုးသိမွီေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိူင္မွဳ ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ တစံုတရာ..မကာကြယ္ေပးနိုင္ခဲ့သည့္ သင္တို ့၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ မ်ားအတြက္..အလြန္တရာ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းရပါသည္။

သင္တို ့၏ ၀ိညာဥ္မ်ား အားအမွဳးထား၍ တိုင္တည္ပါသည္။
ဤ မုန္တိုင္းသတင္းကို..သူအမွန္တကယ္ သိပါရက္နဲ ့..
နိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲအမည္ မတန္မရာ ခံယူထားပါလွ်က္နဲ ့..
အခ်ိန္မွီ ျပည္သူမ်ားအား ၄၈ နာရီအတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေရႊ့ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ေပးနိုင္ပါရက္နဲ ့
ေသြးေအးစြာ..မဆိုင္သလိုေန..မလုပ္ေပးဘဲ ေစ တနာအလ်ွဥ္းမ်ွ မၾကင္နာဘဲ သင္တို ့၏ အသက္မ်ား စြာ ရင္း၍ အတည္ျပဳ အနိုင္ရယူ..လိမ္ညာခဲ့ေသာ နိုင္ငံေတာ္ အၾကီးမားဆံုး လွ်စ္လွ်ဳရွဳ မွဳ ကို စံနစ္တက် က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အၾကီးအကဲမ်ား အား အျပစ္ေပးၾကပါေလာ့.. သြားေလရာေဘး.. လာေလရာေဘး.. ရန္သူမ်ိဴး ငါးပါး. .၀ိုင္းရံ ေဘးခရေအာင္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ ေခ်ာက္လွန္ ့ေပးၾကပါေလာ့။

အိုဘဲ့....နာဂစ္ တေစၦ ၀ိညာဥ္မ်ားစြာတို ့
ေနစိမ္ ့ေသာ..မိမိ အဖို ့သာသိတတ္..ျမင္အပ္ေသာ လူယုတ္မာမ်ားအား. အိပ္ေကာင္းျခင္း.. စားေကာင္းျခင္း.. လံုး၀ ကင္းစင္ေစရန္.. ညအခါမလပ္.. ေျခာက္လွန္ ့ၾကပါေလာ့..
သင္တို ့၏ ေသဆံုးေသာ ဘ၀မ်ားစြာသည္..ဤ အၾကီးအကဲမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရား ေပါ့ေလ်ွာ့မွူသာျဖစ္၏။ သို ့ ျဖစ္ပါ၍ ေသဆံုးသူတို ့၏ တြန္မည့္ အရိုးေပါင္း..မ်ားစြာ.. ရွင္သန္ ထေျမာက္. . တာ၀န္မဲ့သူမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ၾကပါကုန္။..


ကဗ်ာေရးရေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ....
ေမာင္ေလး KO သို ့စာျပန္ျခင္း
( http://www.platonicloveaugust4.blogspot.com/ ) မွ
မသဒၵါရဲ႕ စီေဘာက္ထဲက တာ၀န္သိ ၊ အေျမာ္အျမင္ရိွတဲ့ လူေတြ ရဲ႕ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္

ျမန္မာျပည္မွာ မုန္တိုင္းျပင္းထန္မယ္ကို ျပည္ပ က လူေတြက သိေပမယ့္ ျပည္တြင္းက လူေတြ မသိခဲ့ရရွာပါဘူး၊
http://thadar.blogspot.com/ ဘေလာ့တစ္ခုက စီေဘာက္ထဲမွာ ျမန္မာတစ္ခ်ိဳ႕က ဧၿပီ(၃၀)၊ ေမ(၁)ရက္ေန႕က စၿပီး စိုးရိမ္တႀကီး (၂) ရက္ ေက်ာ္ႀကိဳတင္ သတိေပးခဲ့တာပါ ။ သတိေပးတာကလဲ အတိအက် ေပးတာပါ။ သူတို႕ သတိေပးတဲ့ အတိုင္းလဲ အတိအက်ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့တယ္။

ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းနီးပါးဟာ အမွတ္မဲ့ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္သြားတာဟာ ျပည္ပ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြဟာ ျပည္တြင္းကလူေတြကို ႀကိဳတင္ သတိေပးဖို႕ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာလဲပါပါတယ္။ ဘေလာ့ေတြ ကေနတဆင့္၊ ဂ်ီေတာ့ေတြကေန တဆင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ တိတိက်က် ျပည္တြင္းက သူငယ္ခ်င္းေဆြမ်ိဳးေတြကို သတိမေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဧရာ၀တီတိုင္းက လူေတြ မေျပာနဲ႕ ရန္ကုန္က သူငယ္ခ်င္းေတြေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မုန္တိုင္းရိွတယ္လို႕ ပဲရိုးရိုးတန္းတန္း သတိေပးခဲ့မိတာပါ။ မုန္တိုင္းျပင္းမယ္လို႕ သတိေပးႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ မုန္တိုင္းအၿပီးမွာ ရန္ကုန္လူထု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရလို႕ ဒီေလာက္ဒုကၡေရာက္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္းေနာက္ဆံုးသတင္းေတြကို 01667766 မွာေမးႏိုင္ပါတယ္ သတင္းရရင္လက္ဆင့္ကမ္း ေပးၾကပါအံုး
1 May 08, 17:53
ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္အၾကာင္မယံုၾကပါ မုန္းတိုင္းအေရးေပၚေၾကျငာခ်က္မ်ားထြက္ဟန္ မတူေသးပါ အဲဒီမုန္တိုင္း လမ္းတေလွ်ာက္မွာရွိတဲ႔ ၿမိဳ႔ေတြကို ၀ိုင္းကူဖုန္းဆက္ေပးၾကပါအံုး
1 May 08, 17:52
ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္းႀကီးဘယ္ေလာက္ေၾကာက္စရာေကာင္းသလဲ ဂူဂယ္အတ္ကေန ၀ဲသာကို ကလစ္ဖြင့္ၿပီး ၾကည္႔ရင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္ ေလာေလာဆယ္ ဖ်ာပုံ ပုသိမ္ ကလူေတြက
1 May 08, 17:26
ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္းဗဟိုႏွင့္အနီးမိုင္၂၀အတြင္းတြင္ တနာရီမိုင္၁၂၀အထက္ေလတိုက္မည္ မုန္တိုင္းဒီေရ ၁၅ေပခန္႔ျမင့္မည္
1 May 08, 17:26
ခန္႔ေမာင္: နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ဧရာ၀တီေတာင္ပိုင္းကို ဟိုင္ႀကီးကၽြန္းအနီးမွျဖတ္မည္ ေလတိုက္ႏႈန္း တနာရီမိုင္၆၀ေက်ာ္မည္
1 May 08, 17:26
ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္းသည္ မိန္းမလွကၽြန္းေနာက္ဖက္မိုင္ ၉၀ခန္႔တြင္ေရာက္ရွိေနပါၿပီ ပိုၿပီးအားေကာင္းလာ ေနပါ သည္ အေရွ႔ဘက္သို႔ လွ်င္ျမန္စြာေရြ႔ေနသည္
1 May 08, 16:53
ခန္႔ေမာင္: ရန္ကုန္တြင္ေလးျပင္တိုက္က ဆိုင္ဘုတ္ႀကီမ်ား တုံးလံုးလဲသြားႏိုင္သည္ မုန္တိုင္သတင္းကိုဒီေန႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည္႔ ေပးၾကပါ လက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကပါ
1 May 08, 16:53
ခန္႔ေမာင္: ေမာ္တင္စြန္းသို႔ စတင္၀င္ေရာက္မည္ ရန္ကုန္အနီးသို႔ ဒီညတြင္ျဖတ္လိမ္႔မည္ ဧရာ၀တီတိုင္း၏ ပင္လယ္ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ အပိုင္းမ်ား စိစိညက္ညက္ေၾကသြားႏိုင္သည္
1 May 08, 16:53
ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္အထူးသတင္း နာဂစ္မုန္တိုင္းသည္ ေလာေလာဆယ္တြင္ လတ္15.8 ႏွင့္ ေလာင္ 91.2 မထင္မွတ္ပဲ အေရွ႔သို႔ဆက္ ေရြ႔ေနသည္ ခန္႔မွန္ခ်က္အရ ဒီေန႔မနက္ ၇နာရီတြင္
1 May 08, 12:19
okokok: ေမာ္တင္စြန္းနဲ႔ဆို မိုင္ႏွစ္ရာပဲေ၀းပါေတာ႔တယ္ လပြတၲာၿမိဳ႔ကေတာအိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲပါ သူတို႔အေပၚ မုန္တိုင္းႀကီး ေက်ာ္ေတာ႔မယ္ဆိုတာ သိပံုမရရွာပါဘူး အားလံုးလက္ဆင့္ကမ္းသတိေပးၾကပါ
1 May 08, 12:19
ညီညီ: ေမာ္တင္စြန္းနဲ႔ဆို မိုင္ႏွစ္ရာပဲေ၀းပါေတာ႔တယ္ လပြတၲာၿမိဳ႔ကေတာအိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲပါ သူတို႔အေပၚ မုန္တိုင္းႀကီး ေက်ာ္ေတာ႔မယ္ဆိုတာ သိပံုမရရွာပါဘူး အားလံုးလက္ဆင့္ကမ္းသတိေပးၾကပါ
1 May 08, 12:19
ညီညီ: မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းပါတယ္ ေလာေလာဆယ္ လတ္ 15.5 နဲ႔ ေလာင္ 92.1 မွာရွိေနပါတယ္ ဒီပံုစံအတိုင္းဆုိ ဧရာ၀တီတိုင္း ေအာက္ပိုင္းကေတာ႔ စိစိညက္ညက္ ေၾကမယ့္ပံုပါပဲ
1 May 08, 12:19
ညီညီ: မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းပါတယ္ ေလာေလာဆယ္ လတ္ 15.5 နဲ႔ ေလာင္ 92.1 မွာရွိေနပါတယ္ ဒီပံုစံအတိုင္းဆုိ ဧရာ၀တီတိုင္း ေအာက္ပိုင္းကေတာ႔ စိစိညက္ညက္ ေၾကမယ့္ပံုပါပဲ
1 May 08, 08:02
ခန္႔ေမာင္: သိခ်င္တာေတြ မိုးေလ၀သ ဖုန္း 01 665944 သို႔ဖုန္းဆက္ေမးႏိုင္ပါသည္
1 May 08, 08:02
ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္းစင္တာလမ္းေၾကာင္းဦးတည္ရာ၏ ညာဘက္တြင္ ေလမွတြန္းတင္ထားေသာ လိႈင္းလံုးႀကီး မ်ားက ကမ္းေျခသို႔၀င္ ေဆာင့္တတ္သည္ ယခု လိႈင္းမ်ား ၂၇ေပထိျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေနသည္
1 May 08, 07:56
ခန္႔ေမာင္: အခ်င္း၀က္မိုင္၂၀အတြင္း ေလတိုက္ႏႈန္း မိုင္တရာေက်ာ္သည္ အခ်င္း၀က္မိုင္ ၂၀မွ ၁၂၀ အတြင္း မိုင္၅၀မွမိုင္ ၈၀အတြင္းရွိသည္ တတိယ လိႈင္းလံုႀကီးမ်ား မုန္တိုင္းသည္ လက္ယာရစ္ လည္သည္
1 May 08, 07:56
ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္းတြင္ အဖ်က္စြမ္းအား ၃မ်ဳိးရွိသည္ ပထမ မိုးသည္းထန္စြာရြာျခင္းျဖစ္သည္ ေရႀကီးျခင္း တမံက်ဳိးျခင္း ေတာင္ၿပဳိျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ ဒုတိယ ေလျပင္းထန္ျခင္း မုန္တိုင္းစင္တာႏွင့္
1 May 08, 07:56
ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္းစင္တာလမ္းေၾကာင္းဦးတည္ရာ၏ ညာဘက္တြင္ ေလမွတြန္းတင္ထားေသာ လိႈင္းလံုးႀကီး မ်ားက ကမ္းေျခသို႔၀င္ ေဆာင့္တတ္သည္ ယခု လိႈင္းမ်ား ၂၇ေပထိျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေနသည္
1 May 08, 07:24
ခန္႔ေမာင္: ၃ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ ကယားႏွင့္ရွမ္းေတာင္ၾကားသို႔ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ဖ်က္ဆီးအား ႀကီးမားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းက်ေနေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေၾကာင္းၾကားသတိေပးၾကပါ
1 May 08, 07:24
ခန္႔ေမာင္: ဂြၿမိဳ႕ႏွင့္သံတြဲၿမိဳ႕သည္ အနီေရာင္စိုးရိမ္မွတ္တြင္ရွိေနသည္။ ရန္းၿဗဲ မန္ေအာင္ႏွင့္ ပုသိမ္တို႔သည္ အ၀ါေရာင္စိုးရိမ္အမွတ္တြင္ရွိေနသည္။ အဆိုပါေနရာမွ ေရွ႕ေျမာက္ယြန္းယြန္းသို႔ တစ္နာရီ ေရ(၇)မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ေရြ႕ေနသည္။
1 May 08, 07:23
ခန္႔ေမာင္: မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ေလတိုက္ႏႈန္းတနာရီ မိုင္တရာေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ မိုင္ ၃၇၀တြင္ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ မူလခန္႔မွန္းထားေသာ ၂ရက္ေန႔သန္းေခါင္ယံထက္ေစာ မည္ျဖစ္သည္။
1 May 08, 07:23
ခန္႔ေမာင္: နာဂစ္ ေခၚ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္သည္ ယေန႔တြင္ အဆင့္ႏွစ္မွ အဆင့္တစ္သို႔ ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္ မုန္တိုင္း၏အခ်င္း၀က္သည္ မိုင္တရာေက်ာ္ အျမင့္သည္ ဆယ္မိုင္ေက်ာ္အထိ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာသည္
ကယ္ၾကပါအံုး: https://metocph.nmci.navy.mil/jtwc/warnings/io0108.gif
30 Apr 08, 13:03
ကယ္ၾကပါအံုး: မသဒၶါ ကိုအားကိုးပါတယ္
30 Apr 08, 13:03
ကယ္ၾကပါအံုး: http://www.alertnet.org/thefacts/reliefresources/TSR/200801B_01B.htm
30 Apr 08, 13:03
ကယ္ၾကပါအံုး: တနာရီ မိုင္တရာေက်ာ္ႏႈန္းေလတိုက္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္ ဒီမွာအေသးစိပ္ၾကည္႔ပါ
30 Apr 08, 13:02
ကယ္ၾကပါအံုး: Nargis လို႔ေခၚတဲ႔မုန္တိုင္း ဗမာေျပကို၀င္မယ္ ရန္ကုန္နားကျဖတ္မယ္ အပ်က္အစီး အထိအ ခိုက္မ်ားမယ္ လို႔ သိရတယ္ အားလံုးကိုအေၾကာင္းၾကားေပးၾကပါ
http://www.platonicloveaugust4.blogspot.com/

Ma Thadar ( မသဒၶါ ) said...
ဟုတ္ကဲ့ ko ရွင့္
မသဒၶါ တာ၀န္သိ တာ၀န္ေက် ျပည္သူပါ..သတင္းရလွ်င္ရခ်င္းဘဲ..အာဇာနည္နဲ ့ ကိုမိုးသီး ဘေလာက္မ်ား ေပၚသို ့မုန္တိုင္း သတင္း ကို တိုက္ရုိ္က္ပို ့ျပီး တင္ေပးပါတယ္..ဘာလိုလည္း ဆိုေတာ့ မသဒၶါ ဘေလာ့ ဆီထက္ စာရင္ ဟိုဘက္ကို သြားတဲ ့ လူေတြက မ်ားလို ့ပါ. ဘေလာ့ဂါေတြထဲမွာ မသဒၶါ ဟာ မုန္တိုင္း ကိစၥ သတင္း update ေတြ ေရာ..ရသမ်ွ အခ်ိန္မီ ရသမ်ွ တင္ေပးပါတယ္.။

ဒီေလာက္ထိ ျဖစ္ပ်က္သြားခဲ့တာ တကယ္ဘဲ ေၾကကြဲ ၀မ္း နည္းရပါတယ္ေမာင္ငယ္..ဒီေလာက္ ထိခိုက္ တဲ့ကိစၥေၾကာင့္ စိတ္ထိခိုက္ျပၤီးကဗ်ာ မေရး နိုင္တဲ့အတြက္ ခုတေလာ မသဒၶါ ကဗ်ာထြက္ၾကဲတာပါ. ေလမြန္း ၾကပ္ရွူမရ ေသသူနဲ့ ေရမြန္းၾကပ္ ေသတဲ့လူေတြအတြက္ မသဒၶါရဲ့ ႏွလံုးသား လည္းမြန္းၾကပ္ခဲ့ပါတယ္.

အျပစ္တင္လိုက တင္ပါ ေမာင္ငယ္။။ တကယ္လို ့ မသဒၶ့ါ တာ၀န္မေက်တာ ရွိခဲ့ရင္။

ခေလးတေယာက္လာေရးတဲ့..အမၾကီးကို အားကိုးပါတယ္ မသဒၶါ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးေၾကာင့္ မသဒၶါ..ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူဘဲ ပုတ္ထုတ္ ပုတ္ထုတ္။ဘယ္သူဘဲ ကဲ့ရဲ့ ဆိုဆို၊ ခ်စ္ရတဲ့ ေမာင္ငယ္ညီမငယ္ အားလံုူး ကို လစ္လွ်ဳရွဴ ထြက္မေျပး နိူင္ခဲ့ပါဘူး.မသဒၶါက နိူင္ငံေရးသမားလည္း မဟုတ္။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ လည္းမဟုတ္။ ခံစားျပီးသာ ကဗ်ာေရးသူ သာျဖစ္တဲ့အတြက္..မသဒၶ့ါရဲ ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္မွဳ အတိုင္းအတာ.စိတ္ေက်နပ္စရာ မလံုေလာက္ခဲ့ဘူုး ဆိုခဲ့ရင္ အားလံုးကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။

ခြင့္လြတ္ပါ။
လာေရာက္ျပီး မုန္တိုင္း သတင္းေပးသူမ်ား ကို ေက်းဇူးတင္ရိွ္ပါတယ္။
မသဒၶါ (၅။၇။၂၀၀၈)

အျပည့္အစံုသို ့

 
/* EOT ----------------------------------------- */